CORDY SKINCARE

ผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับแบรนด์ Cordy Skincare ครีมจากถั่งเช่า โดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ย้อนกลับ